Dzień otwarty z PARP w PNT w Ełku

Dzień otwarty PARP

Zapraszamy do rejestracji na poszczególne konsultacje:

1. Podnoszenie kompetencji pracowników / Szkolenia dla pracowników (Baza Usług Rozwojowych / Akademia PARP), Erasmus dla firm (organizacja wyjazdów zagranicznych dla młodych przedsiębiorców), inkubacja startupów /

Ekspert Albert Wronowski
  2. Wzornictwo, Automatyzacja i Robotyzacja (PO Fundusze Europejskie Polska Wschodnia), Prace B+R, Infrastruktura B+R, Transformacja cyfrowa, Zieloną transformacja, Internacjonalizacja – w ramach Ścieżki Smart, Granty na Eurogranty, Promocja marki MŚP (PO Fundusze Europejskie Nowoczesna Gospodarka)

  Ekspert Agnieszka Stajszczak
   3. Wdrażanie Gospodarki Obiegu Zamkniętego

   Ekspert Małgorzata Wójcik
    RODO

    Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie) informujemy, że poniższe informacje są niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania przez nas danych osobowych:

    1. Administratorem danych osobowych jest Park Naukowo-Technologiczny w Ełku –  jednostka budżetowa Gminy Miasta Ełk z siedzibą w Ełku: 19-300 Ełk, ul. Podmiejska 5.
    2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: ido@technopark.elk.pl.
    3. Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb organizacji i realizacji wydarzenia na czas jego trwania oraz na czas związany z ewentualną windykacją, dochodzeniem spraw w postępowaniu sądowym oraz dla wykonania zobowiązań publicznoprawnych i podatkowych, zgodnie z ich przeznaczeniem, ustawowym okresem archiwizacji bądź wydłużonym czasem ewentualnych roszczeń.
    4. Dane nie podlegają automatyzacji ani profilowaniu.
    5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b, f w/w Rozporządzenia.
    6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawione do rozliczania i kontroli działalności Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora (o ile przedmiot umowy dotyczy takiego zakresu) usługi prawne, banki za pomocą których dokonywana jest płatność świadczeń wynikających z niniejszej umowy, firmy hostingowe dostarczające usługi poczty elektronicznej na rzecz Zleceniobiorcy, operatorzy telekomunikacyjni świadczący usługi teleinformatyczne na rzecz Administratora Danych Osobowych.
    7. Każdy, którego dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
    8. Każdy, którego dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku ich niepodania niemożliwa będzie rejestracja i udział w wydarzeniu.