Dostępność

 • KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI

Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku zgodnie z art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 14 Ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dstępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 i 2473) powołuje: Pana Pawła Artura Harasim na stanowisko Koordynatora do spraw dostępności PNT w Ełku. Kontakt 087 732 63 06; p.harasim@technopark.elk.pl

 • Oprogramowanie NVDA – NVDA to czytnik ekranu (ang. screen reader) dla systemu Microsoft Windows. Jest rozwijany przez organizację NV Access we współpracy z globalną społecznością użytkowników. Program dzięki wbudowanej obsłudze syntezy mowy oraz brajla, pozwala osobom niewidomym i niedowidzącym korzystać z komputera pracującego w oparciu o systemy operacyjne Windows bez konieczności ponoszenia większych kosztów niż te, które ponoszą osoby widzące. Czytnik ekranu NVDA dostępny jest za darmo na licencji GPL.

 • Deklaracja dostępności Strony Internetowej Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Artur Harasim.
 • E-mail: p.harasim@technopark.elk.pl
 • Telefon: 606232068

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:

 • Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku
 • Adres: ul. Podmiejska 5, 19-300 Ełk
 • E-mail: info@technopark.elk.pl
 • Telefon: +48 87 762 63 01

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Całkowita dostępność architektoniczna obiektu Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku. Odpowiednie informacje dotyczące dostępności znajdują się w wejściu głównym.