Spotkanie informacyjne „Kompetencje dla sektorów – oferta dla operatorów”

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym konkursu „Kompetencje dla sektorów”, które odbędzie się 31 sierpnia 2021 r. o godz. 10.00-12.30, za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Aby wziąć udział w spotkaniu należy kliknąć w link: Dołącz do spotkania.

Konkurs skierowany jest do następujących podmiotów:

  • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
  • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
  • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców
    organizacje pracodawców,
  • organizacje samorządu gospodarczego,
  • organizacje związkowe,
  • przedsiębiorcy.

Konkurs jest realizowany w rundach konkursowych.

Celem konkursu jest wsparcie szkoleniowe lub doradcze pracowników przedsiębiorstw działających w następujących 17 sektorach gospodarki: budowlanym, finansowym, IT, motoryzacyjnym, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, turystycznym, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, nowoczesnych usług biznesowych, komunikacji marketingowej, telekomunikacji, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznym, przemysłu lotniczo-kosmicznego, kompetencji w handlu, usług rozwojowych.

Usługi szkoleniowe lub doradcze muszą być zgodne z rekomendacjami Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Spotkanie informacyjne skierowane jest do podmiotów, które są zainteresowane złożeniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach IV rundy konkursowej, która obejmuje wsparcie szkoleniowe lub doradcze dla pracowników przedsiębiorstw z 2 sektorów:

  • gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji,
  • opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

W ramach IV rundy konkursowej wybrane zostaną do dofinansowania maksymalnie 2 projekty (po jednym dla każdego sektora objętego rundą).

Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 90% wartości wydatków kwalifikowanych, a łączna kwota dofinansowania projektów w IV rundzie konkursowej wynosi 4 816 596,78 zł.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie: Kompetencje dla sektorów 2 – oferta dla operatorów

Działanie to finansowane jest z Funduszy Europejskich w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój.