Laboratorium PNT EŁK zbada wodę w Twojej studni.

WODA Z WŁASNEJ STUDNI – ZANIM SIĘ JEJ NAPIJESZ, SPRAWDŹ, CZY NA PEWNO JEST ZDROWA.

 

Własne ujęcia wody, czyli przydomowe studnie, często zakładane są bez znajomości obowiązujących norm i przepisów, a także bez świadomości istniejących zagrożeń związanych z nieprawidłowym założeniem studni.

Czy można pić wodę prosto ze studni? Niezwykle rzadko udaje się uzyskać niezanieczyszczoną wodę zdatną do picia. Takie zjawisko występuje w czystych regionach kraju, najczęściej w górach. W pozostałych przypadkach woda pobierana bezpośrednio ze studni wymaga uzdatniania.

Główne źródła zanieczyszczeń wody z własnej studni

Zanieczyszczenia warstwy wodonośnej w glebie mogą mieć dwojaki charakter: naturalny i antropogeniczny, czyli powstały na skutek działalności człowieka.

Zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego to sole, gazy, substancje organiczne, a także drobnoustroje występujące w wodzie. Źródłem zanieczyszczeń naturalnych w większości przypadków są sąsiadujące z warstwą wodonośną naturalne złoża.

Zanieczyszczenia antropogeniczne dzielą się na:

 • związane z bytowaniem człowieka: tu największym problemem są ścieki odprowadzane do nieszczelnych szamb, ale także przydomowe oczyszczalnie ścieków;
 • związane z przemysłem – w tym wypadku do gleby, a w późniejszym czasie do wody, przenikają metale ciężkie, węglowodory ropopochodne (smary, oleje, benzyny). Duży procent zanieczyszczeń pochodzi ze spływów wód opadowych z dróg. Za najważniejsze przyczyny takiego stanu rzeczy uznaje się zły stan dróg i stosunkowo dużą liczbę starych samochodów;
 • związane z rolnictwem, a więc skutki stosowania nawozów i wszelkich środków ochrony roślin oraz odpady z hodowli zwierząt, czyli obornik lub gnojowica.

Mikrobiologiczne zanieczyszczenia wody w prywatnych studniach

Mikrobiologiczne zanieczyszczenie wody w prywatnych studniach jest bezpośrednio powiązane z nieczystościami pochodzącymi z tzw. zbiorników bezodpływowych, czyli popularnych szamb. Największym problemem jest ich nieszczelność i przenikanie nieczystości do wód gruntowych. Równoległym problemem jest opróżnianie takich szamb bezpośrednio do wód powierzchniowych oraz na pola uprawne. Więcej zanieczyszczeń pojawia się w studniach kopanych lub płytkich studniach wierconych.

Najczęstszym problemem jest obecność w wodzie bakterii kałowych oraz bakterii z grupy coli. Oprócz tego w wodach pitnych z prywatnych studni notuje się obecność jaj pasożytów, przeważnie glisty ludzkiej, psiej, kociej oraz włosogłówki.

Bakterie kałowe na co dzień bytują w jelitach i tam ich obecność jest jak najbardziej pożądana. Wprowadzone do przewodu pokarmowego mogą być przyczyną stanów zapalnych w nerkach, przewodzie moczowym, pęcherzu i cewce, a w przypadku mężczyzn – prostaty.

Bakterie z grupy coli powodują ostre zatrucia pokarmowe, a jeśli przedostaną się do układu moczowego, mogą być przyczyną stanów zapalnych.

Zanieczyszczenia wody i ich wpływ na zdrowie człowieka

Najczęściej występującym problemem z jakością wody pitnej z własnego ujęcia jest przekroczenie dopuszczalnych norm występowania żelaza, manganu, związków azotowych, pestycydów i herbicydów. O ile żelazo i mangan odpowiadają za wiele niezbędnych do życia procesów zachodzących w organizmie człowieka, to ich nadmiar może być bardzo groźny. Nadmiar żelaza odkłada się w narządach i jednocześnie upośledza ich funkcje. Za najbardziej narażone na zatrucie żelazem uważane są wątroba i trzustka. Nadmiar manganu skutkuje przede wszystkim dolegliwościami ze strony układu nerwowego, problemami z chodzeniem, drżeniem rąk i nóg.

Związki azotowe są powszechnie wykorzystane w rolnictwie. Jedynym sposobem uniknięcia wprowadzania ich do organizmu byłoby korzystanie wyłącznie z żywności w stu procentach ekologicznej. Do najczęściej występujących w wodzie związków azotowych należą azotany, azotyny i amoniak. Źródłem ich pochodzenia jest zarówno rolnictwo, jak i ścieki pochodzące z gospodarstw domowych. Znaczącym źródłem azotanów w wodach podziemnych jest hodowla zwierząt. Skutkami nadmiaru związków azotowych w organizmie są sinica (jest przewlekłym stanem niedotlenienia organizmu), niedokrwistość, dysfunkcje jelit, a nawet choroba nowotworowa.

Środki ochrony roślin takie jak pestycydy i herbicydy, dzięki którym uprawy są mniej narażone na choroby i działanie szkodników mogą wywoływać bardzo poważne skutki  na zdrowie człowieka. Wieloletnie picie wody ze studni zanieczyszczonej herbicydami i pestycydami może spowodować uszkodzenie nerek, wątroby i serca, problemy natury neurologicznej, a nawet choroby nowotworowe

Ocena stanu jakości wody pitnej z własnej studni

Po wykopaniu lub wywierceniu studni niezbędne jest badanie wody w celu ustalenia obecności ewentualnych zanieczyszczeń. Jednymi z najważniejszych parametrów jakie należy sprawdzić w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi są:

 1. Ogólna liczba drobnoustrojów 36ºC
 2. Ogólna liczba drobnoustrojów 22ºC
 3. liczba Escherichia coli i bakterii grupy coli
 4. Enterokoki kałowe
 5. Barwa
 6. Mętność
 7. Azotyny
 8. Azotany
 9. Jon amonowy
 10. Żelazo
 11. pH
 12. Przewodność elektryczna
 13. Mangan
 14. Twardość ogólna

Badanie takie można zlecić Laboratorium Badania Żywności i Środowiska Produkcyjnego w Parku Naukowo- Technologicznym w Ełku.

Bądź eko – pij wodę z kranu !