Bezzwrotne wsparcie na kapitał obrotowy dla przedsiębiorców.

Wkrótce zostaną uruchomione granty z RPO WiM 2014–2020 dla mikro- i małych przedsiębiorstw z Warmii i Mazur, dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Do podziału jest prawie 40 mln zł.

14 września marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisze umowę z Markiem Karólewskim, prezesem Warmińsko-Mazurskiego Agencji Rozwoju Regionalnego (WMARR). WMARR został wybrany grantodawcą w konkursie nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/20 (Usługi dla MŚP).

O bezzwrotne granty będą mogły ubiegać się  mikro- i małe przedsiębiorstwa z województwa warmińsko-mazurskiego, a wysokość unijnego wsparcia uzależniona jest od liczby etatów w przedsiębiorstwie. Premiowane będą podmioty prowadzące działalność w sektorach: turystyka, gastronomia, transport zbiorowy oraz innych branżach objętych zakazem funkcjonowania w okresie pandemii.

Źródło: https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/6948/bezzwrotne-wsparcie-na-kapital-obrotowy-dla-przedsiebiorcow?fbclid=IwAR2HStskAKsb9JKYhbSvFe6DhsytWNpiDjI58E77UThzyUnR9gAc2QSPx2Q