Nabory dla MŚP w trybie nadzwyczajnym w związku z COVID-19.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił dwa nabory wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 Przedsiębiorczość:

  1. na zabezpieczenie pracowników i firm w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego,
  2. na produkcję wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19.

Szczegółowe informacje poniżej:

  1. Konkurs nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/20

Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP Schemat B typ 2

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa (MŚP)

Z regulaminu: Wsparcie otrzymają przedsiębiorstwa, które wykażą istotną zmianę swojej sytuacji ekonomicznej w wyniku bezpośredniego wpływu epidemii COVID-19 na działalność gospodarczą. Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać spadek obrotów o co najmniej 25% w okresie wybranego 1 miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego naboru wsparcie skierowane jest na zabezpieczenie pracowników i firm w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego.

Wsparcie ma na celu umożliwienie/ułatwienie działalności gospodarczej w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia (w tym: w okresie zagrożenia epidemicznego, epidemii, reżimu sanitarnego) poprzez:

  • dostosowanie stanowisk pracy do pracy w warunkach epidemii, m.in. poprzez wyposażenie w środki ochrony indywidualnej i ochrony zbiorowej, testy zdrowotne dla pracowników,
  • zakup sprzętu/usług pod kątem zapewnienia ciągłości pracy i działalności (m.in. usług doradczych, dostosowanie do pracy zdalnej, sprzedaży wysyłkowej, zmiany sieci dystrybucji, wprowadzenie nowego produktu/ usługi, przebranżowienie, etc.).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Nabór wniosków: od 18 sierpnia 2020

Informacja: https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/6823/poddzialania-135-uslugi-dla-msp-schemat-b-typ-2-konkurs-nr-rpwm010305-iz00-28-00220

     2. Konkurs nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-003/20

Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP Schemat B Typ 3

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa (MŚP)

Z regulaminu: Dofinansowanie otrzymają wnioskodawcy, którzy prowadzili działalność w zakresie objętym projektem przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego naboru wsparcie skierowane jest na produkcję wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19.Dofinansowanie otrzymają projekty obejmujące produkcję wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19, takich jak produkty lecznicze (w tym szczepionki) i terapie, ich półprodukty, farmaceutyczne składniki czynne i surowce; wyrobów medycznych oraz sprzętu szpitalnego i medycznego (w tym respiratorów, odzieży i sprzętu ochronnego, a także narzędzi diagnostycznych) oraz niezbędnych surowców; środków odkażających i ich produktów pośrednich oraz surowców chemicznych niezbędnych do ich produkcji; narzędzi do gromadzenia/przetwarzania danych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Nabór wniosków: od 19 sierpnia 2020