Wyniki naboru uzupełniającego do projektu Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator.

W naborze dodatkowym, który trwał do 31 października 2019 r. wpłynęły 22 wnioski.

13 listopada 2019 r. ogłoszono wyniki naboru uzupełniającego. W Parku Naukowo-Technologicznym dodatkowo inkubować się będą 3 MŚP:

WYNIKI PNT EŁK

Od początku listopada trwa inkubacja pierwszych 5 startupów ! Odbyły się już spotkania ze specjalistami, mające na celu przygotowanie  Indywidualnych Programów Rozwoju na rzecz przedsiębiorstw. W programach zostaną określone cele jakie pomysłodawcy chcą osiągnąć i skonkretyzowane usługi jakie mają zostać wykonane na ich rzecz. Przypominamy, że każdy startup ma do wykorzystania na swój rozwój kwotę w wysokości ok. 63 tys. zł

Projekt powstał z myślą o rozwoju młodych przedsiębiorstw z regionu Warmii i Mazur. Poprzez realizację projektu chcemy zmniejszyć ilość niepowodzeń i objąć kompleksowym wsparciem młodych przedsiębiorców, dostarczając im wiedzę oraz narzędzia do skutecznego wdrożenia innowacyjnych rozwiązań.

Jak będzie wyglądać inkubacja w PNT w Ełku ?

Usługi dla przedsiębiorców w ramach projektu zostaną tak skomponowane, aby wesprzeć proces od pomysłu przez badanie potrzeb potencjalnych klientów po opracowanie modelu biznesowego oraz zaprojektowanie prototypu.

Inkubacja koordynowana przez PNT w Ełku przewidziana jest dla 8 MŚP i będzie trwać – w okresie 09.2019 r. – 07.2020 r.

Projekt „Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator” realizowany jest w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-00 w ramach osi priorytetowej 1- „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” działanie 1.3 – „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)” poddziałanie 1.3.1 – „Inkubowanie przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość dofinansowania – 3 344 660, 44 PLN

Więcej informacji na stronie internetowej projektu: https://opnt.olsztyn.pl/wmstartup-inkubator/