Ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Usługa doradcza polegająca na opracowaniu Indywidualnych Programów Rozwoju na rzecz 41 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego”

W ramach projektu: „Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-00 w ramach osi priorytetowej 1- „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” działanie 1.3 – „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)” poddziałanie 1.3.1 – „Inkubowanie przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Usługa doradcza polegająca na opracowaniu Indywidualnych Programów Rozwoju na rzecz 41 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego”.

Dokumentacja przetargowa dostępna jest pod adresem: https://opnt.olsztyn.pl/wmstartup-inkubator/zamowienia-publiczne/

Zapraszamy do udziału w postępowaniu !!