„INNOWACYJNE WARMIŃSKO-MAZURSKIE” Inkubowanie projektów w ramach Działania 1.2. Innowacyjne firmy RPO WiM 2014-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oferuje wsparcie potencjalnym beneficjentom poddziałań: 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw oraz 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20214-2020 w przygotowaniu projektów w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa tj.: „Żywność Wysokiej Jakości”, „Drewno i Meblarstwo” „Ekonomia Wody”. W ramach tych poddziałań beneficjenci mogą ubiegać się o środki na zakup usług B+R lub rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa.

W okresie od 3 do 7 czerwca 2019 zorganizowane zostaną spotkania warsztatowe, podczas których eksperci wraz z uczestnikami przeanalizują możliwości aplikowania o środki w ramach działania 1.2. RPO WiM 2014-2020, omawiając m.in. treść RPO oraz kryteria udziału w konkursach.

Kolejnym etapem wsparcia, realizowanego od czerwca do grudnia 2019 r. będzie świadczenie przez Wykonawcę usługi indywidualnych konsultacji z ekspertami w celu rozwinięcia koncepcji projektowych oraz omówienia specyficznych potrzeb potencjalnych beneficjentów wynikających
z opracowywania wniosków aplikacyjnych zgodnie ze sformułowanymi podczas etapu warsztatowego założeniami projektów.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach prosimy o kontakt z  Wykonawcą zamówienia, firmą „EU-CONSULT” Sp. z o. o., pod numerem telefonu (58) 719 19 00 bądź drogą mailową na adres k.kubinski@eu-consult.pl.

 

Realizacja zamówienia finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli (typ projektu „Wsparcie inkubowania, przygotowania i realizacji innowacyjnych projektów dla CT 1”) Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.