Wariacje z nauką 2022 – Magia to czysta Nauka

Magia to czysta nauka

 

Wariacje z nauką 2022 – Magia to czysta Nauka

Zapraszamy 4 czerwca 2022 do Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku od godziny 11:00.

Główna atrakcja to znany iluzjonista Magik Y, zorganizowaliśmy trzy pokazy w godzinach:

11:00, 12:00, 13:00

na które obowiązują zapisy. Ze względu na limit osób jednocześnie biorących udział w pokazach prosimy o rejestrację w poniższym formularzu z wyraźnym zaznaczeniem godziny oraz obecności samego dziecka, lub dziecka z opiekunem. Zapisy zamknięte – komplet widowni.

Rekomendowane przybycie na 15-30  min przed rozpoczęciem pokazu. Decyduje kolejność rejestracji!

 

W międzyczasie atrakcje towarzyszące: bezpłatne kino 9d oraz pokaz video EPI CENTRUM NAUKI

 

 

 

Polityka prywatności w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku.

Wypełniając formularz wyrażacie Państwo zgodę na rejestrację wizerunku swojego i dziecka na terenie PNT w Ełku:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ust. 5 pkt b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE– dalej jako „RODO” informuję, że: 

 • Administratorem danych osobowych jest Park Naukowo-Technologiczny w Ełku – jednostka budżetowa Gminy Miasta Ełk z siedzibą w Ełku: ul. Podmiejska 5, 19-300 Ełk, zwany dalej PNT.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: ido@technopark.elk.pl.
 • Monitoring stosujemy w celach zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony. Przetwarzanie danych w wymienionych celach leży w prawnie uzasadnionym interesie Administratora i są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

i obejmuje:

 • monitoring wizyjny: wejścia do budynków, ciągi komunikacyjne, sale konferencyjne i wystawiennicze, parking oraz część ciągów komunikacyjnych zewnętrznych, część terenów wokół PNT
 • monitoring dostępu: wszystkie wejścia do PNT oraz niektóre pomieszczenia wewnętrzne.
 • Kamery nie rejestrują dźwięku. Monitoring dostępu rejestruje wejścia i wyjścia osób upoważnionych w formie logu elektronicznego (plik tekstowy).   
 • Zapisy z monitoringu przechowujemy przez okres 30 dni.
 • Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym, upoważnieni pracownicy Administratora,  nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,  dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
 • Każda osoba może wystąpić do Administratora z żądaniem wykonania praw z art. 15 – 22 RODO tj. prawa uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Ponadto może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionym interesie lub złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna że jego dane są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Administrator udziela odpowiedzi na żądanie w ciągu 1. miesiąca od otrzymania żądania, a jeżeli żądanie wymaga podjęcia skomplikowanych działań – w ciągu kolejnych 2. miesięcy. Warunkiem udzielenia odpowiedzi jest potwierdzenie tożsamości osoby, która zgłosiła się z żądaniem.
 • Administrator może odmówić wykonania praw, o których mowa powyżej, jeżeli ograniczenia wykonania praw wynikają z obowiązujących przepisów prawa, lub wykonanie prawa jest niemożliwie z uwagi na obiektywnie istniejące ograniczenia techniczne lub technologiczne, na które Park N-T nie ma wpływu.