Nabór do Komitetu Rewitalizacji.

Jesteś osobą aktywną i zależy Ci na rozwoju Ełku? Zgłoś swoją kandydaturę do członkostwa w Komitecie Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji – co to takiego?

Członkowie Komitetu będą doradzać władzom miejskim we wszystkich sprawach związanych z procesem rewitalizacji centrum Ełku (np. poprzez opiniowanie uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta, oceniając realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ełku 2030), dbać o interesy mieszkańców i innych grup społecznych czy też kreować inicjatywy dla tej części miasta. Komitety Rewitalizacji działają już w wielu miastach w Polsce, aktywnie wpierając ich rozwój.

Zgłoś się!

Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny, a jego członkiem może zostać osoba pełnoletnia. Urząd Miasta Ełku zapewni organizacyjne i finansowe wsparcie działalności Komitetu.

W ramach otwartego naboru szukamy następujących osób:

 • 2 mieszkańców obszaru rewitalizacji Ełku,
 • 1 mieszkańca Ełku spoza obszaru rewitalizacji,
 • 1 osobę będącą przedstawicielem właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji Ełku,
 • 2 przedstawicieli podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji Ełku, w tym spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
 • 2 osoby prowadzące lub zamierzająca prowadzić działalność gospodarczą w Ełku, z czego minimum 1 osobę prowadzącą działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji Ełku,
 • nie mniej niż 2 i nie więcej niż 3 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić w Ełku działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, w tym:
  • minimum 1 przedstawiciela podmiotu działającego na rzecz ochrony środowiska;
  • minimum 1 przedstawiciela podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji;
 • 1 przedstawiciela partnerów społeczno-gospodarczych, w tym organizacji pracodawców i pracowników, izb gospodarczych, instytucji otoczenia biznesu, organizacji badawczych, podmiotów ekonomii społecznej.

W formularzu zgłoszeniowym należy wykazać doświadczenie w działalności na rzecz którejś z ww. grup, w działaniach na rzecz lokalnej społeczności lub rewitalizacji Ełku. W przypadku braku takiego doświadczenia, wystarczy zdobycie podpisów poparcia pod kandydaturą.

Nabór trwa do 16 czerwca 2023 r. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Miasta Ełku Wydział Strategii i Rozwoju, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk (z dopiskiem na kopercie „Nabór do Komitetu Rewitalizacji”).

Szczegółowe zasady wyznaczania składu i funkcjonowania Komitetu Rewitalizacja określa uchwała nr LIII.568.2023 Rady Miasta Ełku z dnia 26 kwietnia 2023 r. oraz formularz zgłoszeniowy, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku – zakładka Program Rewitalizacji Ełku – Nabór do Komitetu Rewitalizacji Miasta Ełku

Adres strony internetowej: https://bip.elk.warmia.mazury.pl/10041/9253/Nabor_do_Komitetu_Rewitalizacji_Miasta_Elku/

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku tel. 87 73 26 132.