Startup Inkubator – nowy projekt realizowany w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku!

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku jako Partner projektu, którego Liderem będzie Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny uzyskał dofinansowanie na realizację projektu pt.: Warmińsko Mazurski STARTUP INKUBATOR w ramach Działania 1.3. Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)  Poddziałania 1.3.1. Inkubowanie przedsiębiorstw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 3.934.895 PLN, z czego 573.944 PLN otrzyma Park Naukowo-Technologiczny w Ełku. Projekt będzie realizowany w okresie 05.2019 r. – 04.2021 r. przez 4 ośrodki innowacji Warmii i Mazur:  Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, Inkubator Przedsiębiorczości Gminy Biskupiec oraz Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 53 MŚP funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata. Park Naukowo-Technologiczny w Ełku obejmie wsparciem 8 MŚP.

Projekt zakłada dostarczenie MŚP (w ramach pomocy de minimis) podstawowych usług dla bieżącego funkcjonowania i zarządzania firmą; specjalistycznych dla rozwoju innowacyjnych produktów/usług, umocnienia pozycji rynkowej, rozwijania systemów zarządzania i sprzedaży.

W efekcie wsparcia MŚP uzyskają zdolność samodzielnego konkurowania na rynku w oparciu o model biznesowy z pełni gotowym do rozwoju sprzedaży produktem/usługą, uzupełnionymi m.in. o strategię sprzedaży i marketingu, prezentację inwestorską, itp.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony www: https://technopark.elk.pl/ oraz fb i wykorzystania szansy na rozwój swojej firmy!