Dofinansowanie UE

Informacja o dofinansowaniu przez Unię Europejską

Celem Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku jest zwiększenie potencjału gospodarczego i konkurencyjności miasta Ełk poprzez stworzenie optymalnych warunków do transferu i komercjalizacji technologii, powstawania i rozwoju małych innowacyjnych firm, rozwoju i urynkowienia nowych produktów. W polskim ustawodawstwie pojęcie parku technologicznego zostało zdefiniowane jako zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami, na którym oferowane są przedsiębiorcom wykorzystującym nowoczesne technologie, usługi w zakresie: doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a także tworzenie korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych.

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku powstał w ramach:

Projekt I „Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje w Miejskiej Strefie Rozwoju Techno-Park w Ełku” Wartość projektu: 9 894 114 zł Dofinansowanie: 5 495 092,31 zł Wkład własny: 4 399 022,29 zł Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oraz Budżetu Państwa Osi priorytetowej 1 Nowoczesna Gospodarka Działania 1.3 Wspieranie innowacji Etap I polegał na kompleksowym przygotowaniu terenów pod inwestycje wraz z budową dróg wewnętrznych i połączeniem ich z istniejącym układem komunikacyjnym oraz doprowadzeniem mediów. W wyniku realizacji projektu zostały wybudowane: drogi publiczne o dług.: 0,88 km drogi wewnętrzne o dług.: 1,15 km oświetlenie uliczne o dług.: 1,97 km chodniki o pow.: 7 220 m2 ścieżka rowerowa o pow.: 1 215 m2 zjazdy z drogi publicznej w ilości: 7 szt. sieć kanalizacji deszczowej o dług.: 2,303 km sieć kanalizacji sanitarnej o dług.: 2,510 km sieć wodociągowa o dług.: 1,77 km Bezpośrednim rezultatem realizacji Projektu było uzbrojenie terenu przeznaczonego pod przyszłe inwestycje o łącznej pow. 23,21 ha Beneficjent: Gmina Miasto Ełk
logo04_pol-wsch1
Projekt II „Rozbudowa Techno-Parku w Ełku” Wartość inwestycji: 10 979 362,72 zł Dofinansowanie: 4 029 992,12 zł Wkład własny: 6 949 370,60 zł Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 oraz Budżetu Państwa Osi priorytetowej 1. Przedsiębiorczość Działania 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.2. Tworzenie parków technologicznych i przemysłowych inkubatorów przedsiębiorczości. Projektowany zespół budynków Techno-Parku łączy w sobie funkcję inkubatora przedsiębiorczości oraz inkubatora technologicznego, centrum dydaktycznego, konferencyjnego oraz części związanej z zarządzeniem projektu Techno-Parku. W wyniku realizacji projektu zostały wybudowane: Budynek  biurowy trzykondygnacyjny: na kondygnacji parteru znajduje się hol z recepcją oraz część ekspozycyjna, uzupełniona o część socjalną, sanitariaty oraz pomieszczenia biurowe obsługi technicznej obiektu, komunikacja odbywa się za pomocą windy oraz klatki schodowej, na kondygnacji I piętra zlokalizowane zostały pomieszczenia biurowe dla lokatorów Techno-Parku wraz z pomieszczeniami socjalnymi i sanitariatami, na kondygnacji II piętra zlokalizowano pomieszczenia biurowe zarządu oraz obsługi technicznej i merytorycznej Techno-Parku wraz z zapleczami socjalnymi oraz sanitariatami. Łącznik: na kondygnacji parteru zlokalizowane zostały, sala konferencyjna na 90 osób z możliwością podziału na 2 mniejsze sale oraz sanitariaty. Komunikacja w pionie odbywa się za pomocą klatki schodowej. na kondygnacji I piętra zlokalizowano pomieszczenia „Szkoły Młodego Einsteina” – część dydaktyczno-laboratoryjna przeznaczona dla młodzieży szkolnej. Hala usługowo-produkcyjna nr 1: w hali zlokalizowano dwie przestrzenie usługowo-produkcyjne o powierzchni 347m2 i 233m2, umożliwiające podział ich na boksy o wielkościach dostosowanych dla poszczególnych lokatorów oraz zaplecza szatniowe, socjalne i sanitariaty. Hala dwukondygnacyjna nr 2: na kondygnacji parteru zlokalizowano boksy usługowo-produkcyjne dla przyszłych lokatorów o powierzchni ok. 168m2 oraz zaplecza szatniowe, socjalne i sanitariaty. Zaplecza sanitarno-socjalne przeznacza się również dla lokatorów parterowej hali nr 3. na kondygnacji I piętra zlokalizowano boksy usługowo-produkcyjne dla przyszłych lokatorów o powierzchni ok. 168m2 i ok. 49m2 oraz zaplecza szatniowe, socjalne i sanitariaty. Poszczególne hale posiadają komunikację wewnętrzną zlokalizowaną w środku budynków. Szerokość korytarza, konstrukcja nawierzchni i wrót umożliwiają bezkolizyjny ruch ludzi, urządzeń i towarów. Pomiędzy halami nr 1 i nr 3 zaprojektowano wewnętrzny dziedziniec w formie utwardzonego placu z elementami zieleni i małej architektury. Zgodnie z projektem, dobrze zagospodarowany zostanie teren wchodzący w skład kompleksu Techno-Parku. Powstaną więc drogi wewnętrzne, parkingi (58 miejsc postojowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), chodniki, place, ławki, posadzone zostaną trawniki, drzewa i krzewy. Zainstalowane zostaną też przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącze elektroenergetyczne. Beneficjent: Gmina Miasto Ełk Projekt III „Wyposażenie budynków Techno-Parku w Ełku” Wartość inwestycji: 892 764,97 zł Dofinansowanie: 396 173,60 zł Wkład własny: 496 591,37 Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 Osi priorytetowej 1. Przedsiębiorczość Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.2 Tworzenie parków technologicznych i przemysłowych inkubatorów przedsiębiorczości. Wykonanie ogrodzenia budynku Parku-Technologicznego, zakup sprzętu biurowego i wyposażenia pomieszczeń w sprzęt elektroniczny i elektryczny (AGD i RTV) Beneficjent: Gmina Miasto Ełk Projekt IV „Wyposażenie Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku” Wartość projektu: 2 834 779,77 zł Dofinansowanie (EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 1 386 762 88 zł Wkład własny: 1 186 762,89 zł Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 Osi priorytetowej 1. Przedsiębiorczość Działania 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałania 1.1.2 Tworzenie parków technologicznych i przemysłowych inkubatorów przedsiębiorczości. Projekt jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie 1.06.2014 Beneficjent: Gmina Miasto Ełk Projekt V „E-usługi w Ełku dla przedsiębiorców” Wartość projektu: 1 224 219,00 PLN Dofinansowanie (EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 1 040 586,15 PLN Wkład własny: 183 632,85 PLN Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 Osi priorytetowej 7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działania 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych Poddziałania 7.2.2 Usługi i aplikacje dla MŚP. Przedmiotem projektu „E-usługi w Ełku dla przedsiębiorców” jest udostępnienie e-usług dla małych i średnich firm działających w Techno-Parku, Ełku i na Warmińsko-Mazurskim rynku. Pozwoli to na rozwój regionalnej i lokalnej gospodarki opartej na wiedzy. Nowe e-usługi utworzone na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw stworzą korzystne warunki do rozwijania ich działalności gospodarczej, wzmocni współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami. W ramach projektu zostanie wyposażona serwerownia Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku, która umożliwi utworzenie Wirtualnego Biura na potrzeby przedsiębiorców. Na pakiet Wirtualnego biura składają się m.in.:

  • Prestiżowy adres siedziby – adres Techno-Parku w Ełku,
  • Obsługa korespondencji przychodzącej,
  • Obsługa korespondencji wychodzącej,
  • Spersonalizowana usługa odbierania połączeń – profesjonalny zespół recepcyjny odbierający telefony w imieniu Firmy.

Beneficjent: Gmina Miasto Ełk logo04_pol-wsch

Projekty w których uczestniczy Park Naukowo-Technologiczny w Ełku

„Szybkowar dizajnu – wsparcie szkoleniowo- doradcze dla MŚP Warmii i Mazur w innowacyjnym rozwoju”

 Projekt VI „Szybkowar dizajnu – wsparcie szkoleniowo – doradcze dla MŚP Warmii i Mazur w innowacyjnym rozwoju” Wartość projektu: 674 865,22 zł Dofinansowanie:  674 865,22 zł Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Osi priorytetowej VIII. Regionalne kadry gospodarki Działania 8.2. Transfer wiedzy Poddziałania: 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Czas realizacji: Od 04.11.2013 do 04.11.2014 „Szybkowar dizajnu – wsparcie szkoleniowo- doradcze dla MŚP Warmii i Mazur w innowacyjnym rozwoju” to projekt mający na celu kompleksowe wsparcie firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z trzech branż strategicznych naszego województwa: spożywczej, meblarskiej i turystycznej we wdrażaniu wzornictwa. Do listopada 2014 r. w ramach projektu 18 firm z regionu skorzysta z następujących usług: przeprowadzenie dokładnej analizy potencjału wzornictwa, szkolenia z obszaru wzornictwa oparte głównie o metody warsztatowe, organizację bezpośrednich spotkań przedsiębiorstw z projektantami i ekspertami wzornictwa celem wypracowania konkretnego rezultatu na rzecz firmy. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez: Beneficjent: Stowarzyszenie Wzornictwa Przemysłowego Warmii i Mazur Partner: Gmina Miasto Ełk/Park Naukowo-Technologiczny w Ełku Partner: Ap dizajn Szybkowar dizajnu - góra

„Nauka dla innowacji”

 Projekt VII „Nauka dla innowacji” Wartość projektu: 865 490,14 zł Dofinansowanie: 865 490,14 zł Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Osi priorytetowej VIII. Regionalne kadry gospodarki Działania 8.2. Transfer wiedzy Poddziałania: 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Czas realizacji: Od 01.01.2014 do 30.11.2014 „Nauka dla innowacji” to projekt mający na celu podwyższenie działalności innowacyjnych w województwie warmińsko- mazurskim. W regionie przeważają mikro przedsiębiorstwa, które nie dysponują wolnymi środkami na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w swoich działalnościach. W projekcie wezmą udział przedsiębiorcy współpracujący z Parkiem Naukowo- Technologicznym w Ełku. Dzięki połączeniu świata nauka i  biznesu przedsiębiorcy będą mogli wyspecjalizować się w konkretnej dziedzinie, która ich interesuje. Biuro Projektu mieście się w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku, ul. Podmiejska 5, 19-300 Ełk Kontakt: Monika Zalewska – asystent dyrektora projektu „Nauka dla innowacji” tel. +48 87 732 63 05 mail: info(at)technopark.elk.pl Beneficjent: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego Partner: Gmina Miasto Ełk/Park Naukowo-Technologiczny w Ełku.

nauka dla innowacji - góra